Skip to content

Hudební obor poskytuje základní umělecké vzdělávání. Studiem hry na hudební nástroj a dalších předmětů mohou žáci rozvíjet své tvořivé schopnosti a zároveň objevovat a pochopit zákonitosti hudebního jazyka a jeho vývoje.

Výuka je vedena tak, aby žák formoval svou osobitost a schopnost sdělovat hudbou vlastní představy. Žákovi je studiem umožněno nejen radostné prožívání vlastní tvořivosti, ale i prezentování nastudovaných skladeb na veřejnosti (školní koncerty a besídky, přehlídky, vernisáže, soutěže).

Pod vedením kvalifikovaných pedagogů může žák rozvinout nabyté dovednosti tak, aby se mu hudba stala celoživotní potřebou.

Talentované žáky připravujeme pro budoucí amatérskou i profesionální praxi, případně ke zkouškám k dalšímu studiu na konzervatořích a hudebních gymnáziích nebo školách pedagogického zaměření.

V hudebním oddělení pracují tyto soubory a orchestry:

Dechový orchestr mladých

Dixieland Jazzsle

Žesťový kvintet

Klarinetový soubor

Flétnové kvarteto

Smyčcový soubor

Cimbálová muzika

Dětský pěvecký sbor Voises

Žáci jsou do ZUŠ přijímáni na základě talentové zkoušky, která se koná v měsíci květnu. Její součástí je zpěv jednoduché písně a intonační a rytmické schopnosti žáka.

Kritéria pro zařazování žáků do stupňů vzdělávání a do ročníků:

· do přípravného studia (PSHO) – od 5 let
· do I. stupně studia – od 7 let
· do II. stupně studia – od 14 let

Každý ročník studia je ukončen komisionální neveřejnou zkouškou nebo v případě ukončení stupně veřejným absolventským koncertem.

Nedílnou a velmi důležitou součástí výchovného procesu je teoretická výuka – Hudební nauka, která je povinná (1. – 5. ročník).