Skip to content

Dechové oddělení má na krnovské ZUŠ dlouholetou tradici. Pod vedením zkušených pedagogů probíhá výuka hry na dechové nástroje dřevěné – zobcová flétna (sopraninová, sopránová, altová, tenorová, basová), příčná flétna, pikola, klarinet, saxofon, hoboj, fagot a dechové nástroje žesťové – trubka B, křídlovka, lesní roh, pozoun, tenor, tuba B a F. 

Téměř všechny nástroje škola bezplatně žákům zapůjčuje.

Pro mladší začínající žáky je ideálním dechovým nástrojem zobcová flétna – bývá často doporučována lékaři jako součást terapie při dětských alergických a astmatických obtížích. Je to nástroj ne příliš náročný na dechovou techniku a žákům nabízí získání základních hudebních návyků, které dál mohou využít na zvolený dechový nástroj. Zobcová flétna na naší škole ve většině případů slouží jako nástroj „přípravný“ – začínáme na něj vyučovat děti ve věku 5 – 6 let. Dle fyzických možností pak žáci přecházejí (po 2 – 3 letech) na dechový nástroj dřevěný nebo žesťový. Studium zobcové flétny lze samozřejmě absolvovat klasickým způsobem (I. a II. stupeň).  

Výuka je realizována takto:

Hlavní předmět – zvolený nástroj: 1 x týdně 45 minut
                              (I. stupeň – 7 let, II. stupeň – 4 roky)
                              každý ročník žáci zakončují neveřejnou komisionální zkouškou

Skupinová interpretace – komorní, souborová, orchestrální hra:
                              je zařazena dle individ. schopností žáka na doporučení pedagoga         
                              (od 2. – 3. ročníku)

Hudební nauka – základy hudební teorie: 1 x 45 minut (1. – 5. ročník)
                              povinná součást studia

Studium obou stupňů žáci zakončují absolventským koncertem nebo neveřejnou komisionální zkouškou.

V průběhu studia si žáci osvojují na určité úrovni veškeré dovednosti a schopnosti potřebné pro hru, rozvíjí technické a výrazové schopnosti, které pak mohou využít při hře sólové, komorní, souborové a orchestrální. Neoddělitelnou součástí našeho dechového oddělení jsou soubory a orchestry nejrůznějšího instrumentálního složení, ve kterých se mohou žáci uplatnit:  žesťový kvintet, dechový kvintet, klarinetový kvartet, flétnový kvartet Čtyřflet, soubor zobcových fléten, dixielandy, Bigband, Dechový orchestr mladých).

Během studia je žákům umožněno prezentovat nastudovaný repertoár  na veřejnosti – formou třídních koncertů, školních besídek a koncertů, na přehlídkách a soutěžích ZUŠ, na vernisážích, akcích města,  popřípadě na celostátních a mezinárodních soutěžích a festivalech.

Žáci také získávají předpoklady pro možné studium na středních uměleckých školách typu konzervatoře či hudebního gymnázia, na středních pedagogických školách nebo pedagogických fakultách. Mohou se také uplatnit v orchestrech jako profesionální hudebníci nebo v nejrůznějších souborech a hudebních seskupeních jako vzdělaní hudební amatéři.