Skip to content

Přípravné studium má sloužit především k celkovému rozvoji hudebnosti dětí, a to po všech stránkách. Zahrnuje výchovu hlasovou, pohybovou, rytmickou, instrumentálně-improvizační činnosti a nutné minimum elementární teorie. Děti získávají hravou formou základní znalosti a dovednosti, které později využijí pro začátky hry na zvolený hudební nástroj.

Přípravné studium je určeno dětem od 5 let věku – děti navštěvující předškolní oddělení mateřských škol, žáky 1. a výjimečně žáky 2. tříd základních škol. Výuka probíhá kolektivní formou a minimální počet dětí ve skupině je 10.

Výuka je realizována 2 způsoby:

Varianta A:

  • Jednoletý studijní program
  • V 1. pololetí (září – leden) je výuka realizována v rozsahu 2 vyučovacích hodin (2 x 45 minut), bez hudebního nástroje
  • Ve 2. pololetí (únor – červen) je výuka realizována v rozsahu 1 vyučovací hodiny (1 x 45 minut) + 1 vyučovací hodina zvoleného hudebního nástroje

Varianta B:

  • Jednoletý studijní program
  • V 1. pololetí (září – leden) je výuka realizována v rozsahu 2 vyučovacích hodin (2 x 45 minut) + 1 vyučovací hodina zvoleného hudebního nástroje (dle individuálních schopností žáka)
  • Ve 2. pololetí (únor – červen) je výuka realizována stejně jako u varianty A

V hodinách Přípravného studia je kladen důraz na maximálně činnostní pojetí – zpěv, hra na Orffovy nástroje, pohybové hry, rytmická cvičení – hra na ozvěnu, intonační cvičení, říkadla a lidové písně, jednoduché tance, seznámení s hudebními nástroji.

Součástí výuky je také příprava na veřejná vystoupení (např. Mikulášská besídka), třídní hudební soutěž, Instrumentální koncerty pro žáky a jejich rodiče (prezentace všech  hudebních nástrojů, které jsou v naší ZUŠ vyučovány), Den otevřených dveří a Hodina v přírodě.