Skip to content

Drazí přátelé, vyznamenali jste mne Koncertem bohatého pořadu a dnes přijímám památný list s Vašimi milými podpisy a věnováním, jež jsem přečetl v dojetí. Děkuji Vám za tolik vzácné pozornosti, děkuji za Vaši lásku, neboť láska je schopna přinášeti oběti. Bůh dobrotivý žehnej Vašemu snažení, žehnej všem obyvatelům města Krnova a dej nejkrásnější ovoce Vaší činnosti ve službách pro dobro a krásu. V Praze 27. prosinec, L.P. 1949 Josef Bohuslav Foerster

Smetanovu městskému ústavu hudby a zpěvu v Krnově věnoval tuto děkovnou zdravici Josef Bohuslav Foerster, představitel klasické linie české hudební moderny a již tehdy nevědomky determinoval genezi kvalitní umělecké školy.

Historie uměleckého školství v Krnově však sahá mnohem hlouběji. Převaha německého obyvatelstva vedla k provozování převážně německé hudby. První nepřímá zmínka o hudební škole je již z roku 1860. Dále pak největšího rozmachu hudebních škol bylo dosaženo v době první republiky, kdy z dostupných pramenů souběžně existovalo až 7 hudebních škol. Bohatý hudební život, ostatně tak jako všude v českých městech, začal upadat s příchodem války a definitivně utichl na jejím konci.

S příchodem nových osídlenců, převážně Čechů, začala se psát nová éra hudby na Krnovsku. Vzhledem k poválečnému turbulentnímu vývoji, byla započata nová kronika hudební školy až v roce 1948, ale ovšem se zmínkou, že se vznik této instituce datuje již od roku 1946. „Po skončené válce r. 1945, kdy po vysídlení občanů německé národnosti naplňuje se prostor města Krnova a jeho okolí nově příchozími s rodinami, tedy i s dětmi, vyvstává brzy vedle materiálního uspokojení potřeba v oblasti duchovní – v oblasti vzdělání. Brzo se isoluje snaha z celé této sféry do oblasti hudební. Nebylo zde učitelů hudby ani žádného hudebního učiliště a tak dochází k potřebě zřídit ústav pro vzdělávání dětí v oboru hudby jako součásti všeobecného vzdělání. Tímto zakládajícím úkolem byl pověřen první vedoucí nově zřízeného ústavu (Smetanův ústav hudby v Krnově) Alois Škrabal, varhaník a klavírista s příslušnou aprobací pro tyto nástroje. Tak 1. září 1946 bylo započato s vyučováním na jmenovaném ústavě s učiteli…“ (doslovný výtah z kroniky) Cítím však jako důležité připomenout studii Richarda Hrčka k 50. výročí založení školy, kdy autor uvádí „Důkladným hledáním v archivu jsem objevil dokument, který posunuje vznik hudební školy do začátku září 1945 nebo jen o málo později.“ Z této studie vyplývá, že z dostupných a doložitelných výkazů již ve školním roce 1945/46 vyučovali na hudební škole 4 učitelé a 72 žáků. Při srovnání s následujícím školním rokem 1946/47 je to však již 12 učitelů  a 260 žáků. Berme tedy tento počáteční rok 1945 jako určitou snahu o vybudování hudební instituce na území města Krnova.

Dalšími mezníky v historii školy byl rok 1948 a nástup nového ředitele Františka Šrama, který až do roku 1958 tuto školu řídil. V roce 1958 nastoupil pro většinu současných krnovanů již známý ředitel Karel Dospiva. Ten díky své píli a houževnatosti při zakládání dechového oddělení již 1. května 1962 uskutečnil první koncert žákovské dechovky. V roce 1960 byl vydán nový školský zákon, který zajišťoval novou soustavu a organizaci hudebního školství. Podle nového zákona vznikly z tehdejších hudebních škol Lidové školy umění. Ve školním roce 1965/66 se škola stala dvouoborovou, kdy k hudebnímu oboru přibyl obor výtvarný (zakládající učitel Jiří Záviš). Ve školním roce 1977/1978 byla škola rozšířena o nový literárně dramatický obor /zakládající pedagog Jiřina Fulneková/. Školní rok 1989/90 byl ve znamení výměny ředitele školy Karla Dospivy za Iva Unčovského. Ve školním roce 1990/91 se díky nové legislativě mění název školy z dosavadní Lidové školy umění (LŠU) na Základní uměleckou školu (ZUŠ). Ve vedení školy nahrazuje ve školním roce 1991/92 stávajícího ředitele paní Jiřina Fulneková. Ve školním roce 1993/94 byl založen taneční obor, na jehož zrodu měl velkou zásluhu Ivo Unčovský /počátečním pedagogem se stává Vlasta Kudelová/. Ve školním roce 2010/11 byl do funkce ředitele ZUŠ Krnov jmenován Kamil Trávníček. Školní rok 2012/13 se stává dalším historickým mezníkem ve vývoji základního uměleckého školství. Všechny ZUŠ, které si chtěly zachovat status školy, musely začít vyučovat dle platných národních kurikulárních dokumentů (RVP a ŠVP). Škola tedy začíná vyučovat jako čtyřoborová dle platného ŠVP ZUŠ Krnov.

Budoucnost ZUŠ Krnov je v rukou nás všech. A to nejenom v rukou nás pedagogů, ale také ve směřování všech občanů našeho města. Chci pevně věřit, že i přes započatou snižující se demografickou křivku, bude tento umělecký klenot v budoucnu zachován, a tak jako doposud podporován všemi obyvateli krásného a zdravého města Krnova. Vždyť je mezi námi jen málo takových, kteří školou neprošli nebo neslyšeli či neviděli práci místních žáků a pedagogů. Škola by měla být i v budoucnu místem, kde se rozvíjí dovednosti, schopnosti a návyky žáků, pedagogů. Předpokladem jsou partnerské vztahy mezi žáky, pedagogy, rodiči a veřejností, které přispějí k pozitivní pracovní atmosféře a celkovému dobrému obrazu školy. Mělo by to být místo, kde se budou cítit bezpečně nejen žáci, ale i všichni zaměstnanci školy a návštěvníci. Formotvorným činitelem by mohla být vhodná motivace. Ta může pozitivně ovlivnit zájem o další vzdělávání a profesní rozvoj. Výsledkem pak může být spokojený pedagog a tím následně spokojený žák.

V závěru mi dovolte malé osobní patetičnosti a lehké parafráze úvodní zdravice Josefa Bohuslava Foerstera. „Drazí přátelé, děkujeme Vám za tolik vzácné pozornosti, děkujeme za Vaši lásku, neboť láska je schopna přinášeti oběti. Bůh dobrotivý žehnej všemu snažení, žehnej všem obyvatelům města Krnova a dej nejkrásnější ovoce činnostem ve službách pro dobro a krásu. V Krnově 13. dubna, L.P. 2016 Mgr. Kamil Trávníček, ředitel ZUŠ Krnov“.