Skip to content

Hudební obor poskytuje základní umělecké vzdělávání. Studiem hry na hudební nástroj a dalších předmětů mohou žáci rozvíjet své tvořivé schopnosti a zároveň objevovat a pochopit zákonitosti hudebního jazyka a jeho vývoje.

Výuka je vedena tak, aby žák formoval svou osobitost a schopnost sdělovat hudbou vlastní představy. Žákovi je studiem umožněno nejen radostné prožívání vlastní tvořivosti, ale i prezentování nastudovaných skladeb na veřejnosti (školní koncerty a besídky, přehlídky, vernisáže, soutěže).

Pod vedením kvalifikovaných pedagogů může žák rozvinout nabyté dovednosti tak, aby se mu hudba stala celoživotní potřebou.

Talentované žáky připravujeme pro budoucí amatérskou i profesionální praxi, případně ke zkouškám k dalšímu studiu na konzervatořích a hudebních gymnáziích nebo školách pedagogického zaměření.

V hudebním oddělení pracují tyto soubory a orchestry:

Dechový orchestr mladých
Dixieland Jazzsle
Žesťový kvintet
Klarinetový soubor
Flétnové kvarteto
Smyčcový soubor
Cimbálová muzika
Hudecká muzika

Žáci jsou do ZUŠ přijímáni na základě talentové zkoušky, která se koná v měsíci květnu. Její součástí je zpěv jednoduché písně a intonační a rytmické schopnosti žáka.

Kritéria pro zařazování žáků do stupňů vzdělávání a do ročníků:

· do přípravného studia (PHV) – od 5 let
· do I. stupně studia – od 7 let
· do II. stupně studia – od 14 let

Každý ročník studia je ukončen komisionální neveřejnou zkouškou nebo v případě ukončení stupně veřejným absolventským koncertem.

Nedílnou a velmi důležitou součástí výchovného procesu je teoretická výuka – Hudební nauka, která je povinná (1. – 5. ročník).