Skip to content

Výuka výtvarného oboru je určena žákům se zájmem o výtvarnou tvorbu, nabízí základy výtvarného vzdělání. Podporuje výtvarné vnímání, myšlení a vyjadřování, rozvíjí estetické cítění a tvořivost, ale nabízí i relaxaci a uvolnění .
Výuka ve výtvarném oboru vede žáka k racionálnímu vnímání světa, ale i k vnímání citovému a estetickému, přesahuje  do ostatních vzdělávacích předmětů a oblastí života.

Vzdělávací obsah se realizuje formou praktických činností, ale i částí teoretickou, které se navzájem citlivě prolínají.

Jednotlivé složky výtvarného vzdělávání:
     –       plošná tvorba  /kresba – tužka, rudka, uhel, tuš, fix, .., malba – akvarel, tempera, 
             pastel.., grafika – tisk z koláže, z šablon, monotyp, papírořez, papíroryt, linoryt,
             suchá jehla,../
     –       prostorová tvorba /práce s keramickou hlínou, sádrou, jinými materiály,…/
     –       objektová a akční tvorba /práce s netradičními materiály, věcmi, prostředím, 
             instalace …/
     –       výtvarná kultura /seznámení  s historií a současností  výtvarného  umění, druhy 
             výtvarného umění, základními výtvarnými pojmy/
 
Výtvarný obor seznamuje žáka s celou škálou klasických i netradičních výtvarných technik, práce je volena tak, aby se žák v průběhu studia seznámil se všemi oblastmi výtvarného vyjadřování, pracoval samostatně i ve skupinách. Je uplatňována metoda projektové výuky – výtvarné řady, projekty, kdy jednotlivé práce jsou spojeny jednotícím, ústředním tématem.

Struktura studia :      
      –       přípravné studium – je určeno pro žáky od 5 let, je 1 – 2leté
                                                  – výuka probíhá 1x týdně v celku o 2 vyučovacích
                                                    hodinách /2×45 minut/, v kolektivu 9 – 15 žáků
       –      základní studium I. stupně – je určeno pro žáky od 7 let, je 7leté
                                                                 – výuka probíhá 1x týdně v celku o 3 vyučovacích 
                                                                    hodinách /3×45 minut/, v kolektivu 9 – 15 žáků  
       –      základní studium II. stupně – je určeno pro žáky od 14 let, je 4leté
                                                                  –  výuka probíhá 1x týdně v celku o 3 vyučovacích
                                                                     hodinách /3×45 minut/, v kolektivu 9 – 15 žáků

Studenty se zájmem o studium na středních školách s výtvarným  zaměření m připravujeme k talentovým zkouškám.      

Výtvarný obor se pravidelně prezentuje školní výstavou, součástí je účast na výstavách a soutěžích, na kterých se nám daří získávat ocenění.