Skip to content

ZUŠ Krnov zahájila realizaci projektu Šablony II

Základní umělecká škola Krnov úspěšně předložila a od 1. března 2019 zahájila realizaci projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, pod registračním číslem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/10 977.

Celkově nám byla přidělena částka v hodnotě 1 105 691 Kč na realizaci aktivit, které jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

V naší škole budou podpořeny a realizovány následující aktivity:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – všechny varianty, kromě e) Inkluze
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/ školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Tandemová výuka v ZUŠ
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ
  • Nové metody ve výuce v ZUŠ
  • Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin
  • Projektový den ve škole
  • Projektový den mimo školu
  • Komunitně osvětová setkávání

Nebojte se tedy občasných vlaječek a prezenčních listin, které na akcích uvidíte. Jsou potřebnými výstupy tohoto projektu.

Děkujeme všem rodičům, žákům a přátelům naší školy za podporu 🙂