Skip to content

Základní umělecká škola Krnov má zastoupeny 4 umělecké obory

  • Hudební obor
  • Výtvarný obor
  • Taneční obor
  • Literárně dramatický obor

Současnost ZUŠ Krnov je velmi bohatá a pestrá. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování základního uměleckého vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech, příprava pro vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s pedagogickým a uměleckým zaměřením.

Při škole dlouhodobě pracují dva občanské spolky: Spolek rodičů a přátel Dechového orchestru mladých KrnovSpolek rodičů a přátel Základní umělecké školy Krnov. Oba spolky pomáhají finančně i organizačně zajišťovat akce školy a Dechového orchestru mladých.

Ve školním roce 2011/12 byla na popud ředitele založena Umělecká rada školy. Ve svých počátcích pracovala v 8 členech. Od školního roku 2014/15 pracuje ve složení 10 zástupců z řad pedagogických zaměstnanců jednotlivých oborů a studijních zaměření. Umělecká rada se schází jednou měsíčně, hodnotí jednotlivé akce školy za uplynulé období, sestavuje plán práce měsíce následujícího, rovněž se podílí na organizaci školních a třídních koncertů a veškerých společensko-kulturních akcí reprezentujících školu na veřejnosti.

ZUŠ Krnov v posledních pěti letech stabilizovala, dle požadavku zřizovatele na nezvyšování stavu žáků, kterým je Moravskoslezský kraj, celkový počet žáků na 560. Cílová kapacita je však 600 žáků. Vyučovány jsou tyto studijní obory: hudební, literárně dramatický, taneční a výtvarný. Dle parametrů ČŠI tak patříme mezi školy velké.

Škola v současné době pracuje na naplňování svých strategických cílů, které si společně vydefinovala. Ty vycházejí z potřeb a historických kořenů vývoje ZUŠ Krnov v regionu a přilehlém okolí. Nedílnou součástí těchto cílů byly také informace z Dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy  Moravskoslezského kraje  /DZ MSK 2012/ a České republiky /DZ ČR 2011/, zprávy OECD v návaznosti na výzkum PISY a Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 /SVP ČR 2020/. Jako hlavní cíl byla stanovena Historická změna místa poskytovaného vzdělávání – postupně připravujeme historický přesun obou budov do nově zrekonstruované ZUŠ Krnov. Společnými silami všech zaměstnanců školy vytváříme takové podmínky, které budou odpovídat potřebám žáků, rodičů a pedagogů v 21. století. Současně se snažíme udržet stávající technický stav budov na takové úrovni, která zaručí bezpečný a bezproblémový chod školy. Dobré jméno  a tradice snažíme se rozvíjet dobré jméno školy. Škola je dobře zapsána nejen v povědomí obyvatel města a blízkého okolí, ale také u svých absolventů. Mnozí z nich se na školu vrací jako pedagogové, rodiče současných žáků, ale i jako významné umělecké osobnosti ČR. Svou nabídkou patří mezi atraktivní školy. Pedagogickými výsledky a uměleckou činností přesahuje rámec běžné základní umělecké školy. Kulturní povědomí a kvalitní partnerství – udržujeme dobré a vzájemné partnerství s MÚ Krnov a jeho přidruženými institucemi /MIKS aj./ a dalšími školami všech stupňů i těch, které se dosud nepodílejí na kulturním životě města    a kraje. Podporujeme umělecké aktivity pedagogů a žáků, zvláště pokud přispívají k vytváření dobrého image školy. Implementace a revize kurikulárních dokumentů – podílíme se na naplňování klíčových kompetencí RVP a ŠVP ZUŠ, v rámci dalšího zkvalitňování tohoto celoevropsky ojedinělého sytému umělecké výuky. ŠVP ZUŠ Krnov společně vnímáme jako živý dokument. V návaznosti na jeho implementaci pracujeme na důsledné revizi a průběžném hodnocení výsledků vzdělávání. Společným cílem je vyučování se zájmem, dbát o vyvážený poměr mezi výbornými studijními výsledky a obyčejnou radostí z tvořivé práce. Usilujeme o samostatnost žáků, či jen je vedeme ke vzájemné spolupráci.

Škola si také stanovila dílčí strategické cíle, které svým obsahem blíže determinují následující vnitřní vývoj ZUŠ Krnov. Otevřená a bezpečná škola – vytváříme příjemné a bezpečné zázemí pro nadrámcové umělecké aktivity žáků a pedagogů. Místo kde se mohou scházet a tvořit své umělecké hodnoty. Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy – sebevzdělávání chápeme jako důležitou složku odborného a osobního růstu každého pedagoga. Je to klíč k úspěchu a ke zvyšování konkurenceschopnosti v Krnově a přilehlém okolí. Věnujeme pozornost při výběru, počáteční přípravě a průběžné profesní podpoře. Zvyšujeme atraktivitu této profese a snažíme se o kultivaci profesních, ale i osobních vazeb mezi jednotlivými účastníky výchovně vzdělávacího procesu. V posledních čtyřech letech podporujeme vzdělávání celého kolektivu. Je to pro nás zdroj nových informací, ale i možnost stmelení a vytvoření sociální pohodové atmosféry všech pracovníků školy, tedy i nepedagogických. Získávání mimorozpočtových zdrojů – využíváme společenské zodpovědnosti národních a nadnárodních firem v získávání mimorozpočtových zdrojů. Důsledně sledujeme nabídky dotací MSK, města Krnova, nadací, sponzorů apod., v získávání těchto finančních prostředků a ty následně promyšleným způsobem využíváme k nadstandardnímu chodu školy.

Výčet současných aktivit je skutečně velmi obsáhlý. Velkou měrou k dobrému image školy pomáhá také souborová aktivita, která je na škole bohatě zastoupena a všemi plně podporována. Jako náš největší klenot je to Dechový orchestr mladých /Luděk Tlach/, Dixieland Jazzsle /Jiřina Fulneková/, flétnový soubor Čtyřflet a Čtyřflet jr. /Kateřina Vidličková/, Žesťový kvintet /Luděk Tlach/, Sextet /Pavlin Panayotov/, Cimbálová muzika Cvilíňa /Jiří Dorosiňski/, dětský pěvecký sbor Voices /Ilona Tichá/, mládežnický sbor Voice /Tomáš Mička/, taneční soubor Nabosso /Irena Špičková/ a mnoho dalších příležitostných uskupení a aktivit všech zastoupených oborů jak z řad žáků, ale také pedagogů naší školy.

Rád bych touto cestou poděkoval všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům naší školy za obětavost a houževnatost, s jakou přistupují k naplňování společných cílů. Rodičům, že věnují svůj drahocenný čas a nemalé finanční prostředky do kvalitního vzdělání svých dětí a v neposlední řadě všem žákům, kteří tvoří to pravé pozitivní umělecké klima této školy. Můžeme mít stovky směrnic, nařízení, příkazů a zákazů, ale bez talentovaných dětí by škola nebyla, v tom ryzím a pozitivním slova smyslu, kvalitní školou jakou je doposud.

Budoucnost ZUŠ Krnov je v rukou nás všech. A to nejenom v rukou nás pedagogů, ale také ve směřování všech občanů našeho města. Chci pevně věřit, že i přes započatou snižující se demografickou křivku, bude tento umělecký klenot v budoucnu zachován, a tak jako doposud podporován všemi obyvateli krásného a zdravého města Krnova. Vždyť je mezi námi jen málo takových, kteří školou neprošli nebo neslyšeli či neviděli práci místních žáků a pedagogů. Škola by měla být i v budoucnu místem, kde se rozvíjí dovednosti, schopnosti a návyky žáků, pedagogů. Předpokladem jsou partnerské vztahy mezi žáky, pedagogy, rodiči a veřejností, které přispějí k pozitivní pracovní atmosféře a celkovému dobrému obrazu školy. Mělo by to být místo, kde se budou cítit bezpečně nejen žáci, ale i všichni zaměstnanci školy a návštěvníci. Formotvorným činitelem by mohla být vhodná motivace. Ta může pozitivně ovlivnit zájem o další vzdělávání a profesní rozvoj. Výsledkem pak může být spokojený pedagog a tím následně spokojený žák.

 

Dlouhodobé projekty /regionální a mezinárodní spolupráce/

Škola se organizačně zapojuje do projektu Krnovských hudebních slavností, jež jsou pořádány městem Krnov a Městským informačním a kulturním střediskem. Ten je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektu euroregionu Praděd. Polským partnerem minulého školního roku bylo Kulturní středisko v Prudniku.

Škola také participuje na programech nabízených městem Krnov nebo Městským informačním a kulturním střediskem (viz výše uvedená účinkování v rámci česko-polského festivalu krnovsko-prudnické kultury) a účinkování žáků naší školy na Slovensku.

Škola je členem občanského sdružení MÚZA, které zajišťuje péči o rozvoj a kvalitu uměleckého školství, prosazování a ochranu zájmů základních uměleckých škol v Moravskoslezském kraji.

Sdružení vytváří podmínky pro další vzdělávání ředitelů a učitelů škol, jejichž činnost je spjata s uměleckým vzděláváním. Organizačně a  odborně zajišťuje umělecké soutěže pro žáky v Moravskoslezském kraji. Prezentuje práci základních uměleckých škol: koncerty, výstavy, společné festivaly, nahrávky CD nebo DVD , propagační tiskoviny, společné projekty.

Podporuje spolupráci jednotlivých škol a oborů ZUŠ MSK i  spolupráci našich  škol s partnerskými školami v zahraničí. Jako profesní nepolitická organizace je rovnocenným partnerem pro jednání se zřizovatelskými subjekty, s orgány územní samosprávy i s jinými regionálními úřady v otázkách provozně technických. Podporuje vzdělávání v oblasti tvorby RVP ZUV a metodicky pomáhá při tvorbě a zavádění ŠVP.

ZUŠ Krnov je také členem AZUŠ. Ta usiluje o zachování sítě škol jako široké základny pro vyhledávání talentovaných jedinců v systému uměleckého vzdělávání v ČR. Aktivně připomínkuje tvorbu a změny zákonných norem, týkajících se základního uměleckého vzdělávání. Vyjadřuje  se k řešení pracovně-právních otázek základních uměleckých škol – členů AZUŠ ČR  a usiluje o takovou podobu financování ZUŠ, která zajistí rovný přístup k základnímu uměleckému vzdělávání.

Spolupracuje při tvorbě a úpravách kurikulárních dokumentů a uplatňuje připomínky k podobě pedagogické dokumentace. Organizuje a spolupodílí se na vytváření podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Spolupracuje při tvorbě a realizaci přípravy budoucích učitelů, zejména ve vztahu k navazujícím uměleckým školám, pedagogickým fakultám a dalším výchovně vzdělávacím a výzkumným institucím.

V Základní umělecké škole Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace není zřízena odborová organizace.

Vybavení školy a její podmínky

Na Základní umělecké škole v Krnově proběhla ve školním roce 2004/2005 celková rekonstrukce budovy tak, aby vyhovovala potřebám školy. Škola disponuje takovým vybavením, které umožňuje kvalitní vzdělávání žáků ve všech vyučovaných oborech. Současně poskytuje zázemí pro mimoškolní aktivity. Je tedy školou otevřenou. V mnoha případech je škola schopna zdarma zapůjčit začínajícím žákům hudební nástroje a další vybavení. Počet hudebních nástrojů je každoročně rozšiřován nákupy dalších položek. O starší nástroje škola pečuje častými opravami v odborných servisních dílnách.

Aby v nehudebních oborech přinášela výuka žáků jejich rodičům minimální finanční nároky, zajišťuje škola převážnou část materiálně-technického vybavení z vlastních zdrojů. Prezentace výsledků žákovských prací a studijních výsledků pak zajišťuje škola jednak ve vlastních prostorách, na internetových stránkách školy, na audio a video datových nosičích a častými prezentacemi žáků na soutěžích, přehlídkách, festivalech a dalších akcích, pořádaných jinými subjekty v České republice i v zahraničí.