Skip to content

INFORMACE K PROVOZU ZUŠ KRNOV OD 7. PROSINCE 2020

Vážení rodiče, milé děti,

základním uměleckým školám je umožněna prezenční výuka do 10 žáků. Tam, kde nelze postupovat podle předešlého bodu (vzdělávání ve větší skupině), probíhá nadále distanční způsob vzdělávání.

Distanční formou vzdělávání od 7. prosince 2020 pokračuje:

  • Výtvarný obor ZUŠ Krnov
  • Hudební nauka 1. až 5. ročník
  • PSHO 1. až 2. ročník
  • Pěvecké sbory ZUŠ Krnov
  • Dechový orchestr mladých ZUŠ Krnov

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole nebo školském zařízení) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách škol.

Je-li nezbytné, aby žáci při výuce/činnosti viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst učitele výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Ve vnějších prostorách škol se povinnost řídí aktuálně platnými obecnými pravidly.

V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tanec, zpěv a hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Žádáme vás tedy o využití alternativních komunikačních prostředků (telefon, email, apod.)

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 ( https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W).

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY), popřípadě každých 30 min.

Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy, školní výlety a jiné kulturní akce se nemohou konat.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

Těšíme se na vás 🙂

Mgr. Kamil Trávníček, ředitel ZUŠ Krnov

Ke stažení: Informace k provozu škol a školských zařízení